Yleiset asiat

ID #1000

Säännöt

SEGERMANIN SUKUSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT

 

1. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Segermanin Sukuseura r.y. ja kotipaikka on Puumalan kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

•  järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

•  keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

•  selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

•  harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

•  pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

2. Sukuseuran jäsenet

4 §

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu vuosittain. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

9 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

3. Seuran hallitus

10 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on varsinaisessa sukukokouksessa erovuorossa kolme. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on neljä jäsentä. Ensimmäiset erovuoroiset määrätään arvalla. erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

14 §

Sukuseuran tilikausi on 1.4. - 31.3. Tilit on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun aikana ja vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista sukukokousta.

 

4. Seuran kokoukset

15 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kahden vuoden välein huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

•  hyväksytään kahden edellisen vuoden toimintakertomukset

•  hyväksytään kahden edellisen vuoden tilit, vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

•  vahvistetaan hallituksen laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarviot seuraaville vuosille

•  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

•  valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja seuraavan tilikauden tilejä ja seuran hallintoa

•  päätetään kahdeksi vuodeksi kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä

•  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 §

Sukukokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

5. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin maakunta-arkistolle.

20 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

KUNNIAHATTUSÄÄNNÖT

1. Henkilö on suoraan alenevassa polvessa Segerman sukua

2. Henkilö on ansioitunut seuran toiminnan edistämiseksi

3. Henkilön oikeus hatun hallussa pitoaika on sukukokousten välinen aika eli 2 vuotta.

4. Sukuseuralaiset esittävät yhden tai useamman ehdokkaansa hallitukselle.

5. Hallitus esittää ehdokkaan / ehdokkaat sukukokoukselle, joka päättää hatun haltijan.

 

PÖYTÄSTANDARDIT (VIIRIT)

1. LAHJOITUSSÄÄNNÖT

Hallituksen kokouksissa 10.6.2000, 21.4.2001 ja 13.4.2002 sekä 11.9.2004 on päätetty:

•  viiri voidaan lahjoittaa jäsenelle hänen täytettyään vähintään 70 vuotta
•  aktiiville, suoraan alenevassa polvessa olevalle jäsenelle voidaan viiri lahjoittaa 50 ikävuodesta alkaen
•  viirin mukana luovutetaan saajan nimellä varustettu kunniakirja
•  viirien saajista pidetään luetteloa
•  lahjoitettavat viirit numeroidaan.

2. MYYNTISÄÄNNÖT

Hallituksen kokouksessa 11.9.2004 on päätetty

•  viirejä myydään 50 euron hintaan
•  numerolaatta ei kuulu myytävään viiriin.

 

 

 

Hakusanat: säännöt

Läheiset tietueet: -

Viimeinen päivitys: 2014-11-16 12:51
Luoja: Admin
Versio: 1.18

Tulosta tämä tietue Näytä tämä PDF tiedostona
Arvostele tämä tietue:

Keskimääräinen arvosana: 4.5 (2 arvostelua)

täysin hyödytön 1 2 3 4 5 hyvin hyödyllinen

Tämän tietueen kommentointi ei ole mahdollista